Friday, June 20, 2014

മാറുന്ന ദേശീയത - ഭാഗം രണ്ട്

മാറുന്ന ദേശീയത : ബദൽ രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനം 

European  മാതൃക യിലുള്ള നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥക്ക് ചില പരിമിതികളുണ്ട്. പ്രാവര്തിക തലത്തിൽ  ഭരണതിലെത്താൻ ജനങ്ങളുടെ വോട്ടവകാശം ( വോട്ടധികാരം ) പ്രയോജ നപ്പെടുത്തുകയും എന്നാൽ അധികാരതിലെതിയാൽ ജനത്തെ അധികാരത്തിൽ നിന്നും അകറ്റി നിരൂത്ത്ന്നതുമാണ് പ്രധാന പരിമിതി.ഇവിടെയാണ്‌ സാഹിത്യകാരനും ചിന്തകനുമായ സക്കറി യുടെ അഭിപ്രായം പ്രസക്ത മാവുന്നത് - രാഷ്ട്രീയക്കാരനെ ജനമല്ല , ജനത്തെ അവരാണ് ബഹുമാനിക്കേണ്ടത് -എന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്ത് ഗാന്ധിയുടെ സ്വപ്നം സ്വാതന്ത്ര്യമെന്നത് അധികാരം ബ്രിട്ടീഷ്‌ മുതലാളി മാരിൽ നിന്നുമെടുത്ത് ഇന്ത്യൻ മുതലാളിമാരിലേക്ക് കൈമാറുക എന്നതായിരുന്നില്ല . എന്നാൽ  പ്രവര്തികതലത്തിൽ  സംഭവിച്ചതും  സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അതാണ്‌. വര്ഷങ്ങള്ക്ക് മുൻപ്  പത്ര പ്രവര്ത്തകനായ 
അരുണ്‍ ഷൂറി illstrated  weekly -യിൽ എഴുതിയ "Dyanastic  Democracy " എന്ന ലേഖനം ഓര്മ വരുന്നു. കൊണ്ഗ്രസ്സിനുള്ളില നെഹ്‌റു കുടുംബത്തിൻറെ  രാജപരമ്പരക്ക് സമാനമായ അധികാര കൈമാറ്റം ആയിരുന്നു  വിഷയം. ആ പരമ്പരയിലെ അടുത്ത കണ്ണിയായി പ്രിയങ്കാ  ഗാന്ധിയെ വഴിക്കുന്നത് വരെയെത്തി നില്ക്കുന്നു അത്. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്ത് തന്നെ ഗാന്ധിജിക്ക് മേൽപ്പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായി ഒരു ബദൽ രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനത്തെ ക്കുറിച്ച് സ്വപ്നമുണ്ടായിരുന്നു . ഗാന്ധി സ്വപ്നം കണ്ടത് ഗ്രാമങ്ങളുടെ ഇന്ത്യയാണ്. ഗ്രാമങ്ങളുടെ സ്വയം പര്യപ്തതയിലുടെയും സ്വതന്ത്ര്യത്തിലുടെയും സമ്പത്തിലുടെയും അധികാരം അവരിലെക്കെത്തുന്ന, ഭരിക്കപ്പെടുന്നവന്റെ അധികാരത്തിനു ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്ന, ഒരു ബദൽ രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനം. ഈ ദര്ശനം ഉൾക്കൊണ്ടു രംഗത്ത്‌ എത്തിയവരാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടി. എന്നാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ആശയപരമായി അല്ലെങ്കിലും പ്രാവര്തിക തലത്തിൽ കൂമ്പടഞ്ഞ ഒരവസ്ഥയിലാണ് അവരിന്നു. എന്നാൽ ഈ ഗാന്ധിയൻ ആശയങ്ങള്ക്ക് , ഇത്തരം പാർട്ടികൾക്ക്,  ഇന്നത്തെ മാറുന്ന ദേശീയതുടെയും  
രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥയുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രസക്തിയുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാം.

വർഷങ്ങൾക്കു  മുന്പത്തെ കാര്യമാണ്. കോഴിക്കോട് ഭാഗത്തേക്ക്‌ പോയാൽ  പർദ്ദയിട്ട മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെ കാണാമായിരുന്നു. എന്നാൽ അവരുടെ സുന്ദരമുഖങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ കണ്ണില നിന്നും മറച്ചു പിടിച്ചിരുന്നില്ല. ഇന്ന് കോഴിക്കോട് മാത്രമല്ല കേരളത്തിന്റെ മറ്റു പല ഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള മുസ്ലിം സ്ത്രീകള് ഇതര ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളി ലേതുപോലെ, കണ്ണുകൾ  മാത്രം പുറത്തുകാണാവുന്ന, ബാക്കി ഭാഗമെല്ലാം മറക്കുന്നതരത്തിലുള്ള വേഷങ്ങൾ ( ബുർക്ക ) ധരിക്കുന്നു.ആനുകാലിക സംഭവങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ മായ മാറ്റങ്ങളും  അവരെ ആഗോള ഇസ്ലാമിക സ്വത്വത്തിലേക്ക്‌ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിമിന് പകിസ്തനിലെക്കോ മറ്റു ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രങ്ങളിലെക്കോ കുടിയെറാ നോ ജോലികല്ക്കായി ചെക്കറാണോ പ്രയസ്സമില്ല. മതപരമായ, ഭുമിയുടെ അതിരുകൾ ക്കതീതമായ ഒരു ദേശീയതയിൽ അവൻ സുരക്ഷിതനാണ. ഇതേ കാരണം കൊണ്ടുതന്നെ കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ജർമനിയിലെക്കൊ അമേരിക്കയിലേക്കോ കുടിയേറിയ ശേഷം പൊതുവെ അന്യതാബോധം അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഭുമിപരമായ അതിരുകൾ ക്കപ്പുറമെത്തു ന്ന ദേശീയത - അതാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. 

ആഗോളതലത്തിൽ സാമ്പത്തിക ഉദാര വല്ക്കരണവും വിവര സാങ്കേതിക വിപ്ലവവും 
കുടിയേറ്റങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ആളുകള്ക്ക് യഥെഷ്ട്ടം സഞ്ചരിക്കാനും ഇഷ്ട്ടപ്പെട്ട വാസ്സ  സ്ഥലം തെരെഞ്ഞെടുക്കാനുമുള്ള സകര്യങ്ങളും അവസ്സരങ്ങളും ഇന്ന് ധാരാളമാണ്.
ഒരു രാജ്യത്തെ പൌരത്വം സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരാൾ തന്റെ വോട്ടധികാരം ഉപയോഗിക്കുന്നത് 
ആ രാജ്യത്താണ് . ഇന്ത്യയിലല്ല. അമേരിക്കാൻ പൌരത്വം സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരാള്ക്കു രാഷ്ട്രീയപരമായി അമേരിക്കാൻദേശീയത യാണുള്ളത്. ഇങ്ങിനെ നോക്കുമ്പോൾ, ഇന്ത്യക്ക് അകത്തോ പുറത്തോ ഉള്ള ഒരാളിലെ ദേശീയത ഇങ്ങിനെ പലവിധ ദേശീയതകളുടെ സങ്കലനമാനെന്നു കാണാം എന്നാൽ ശരാശരി മലയാളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദേശീയത എന്നത്എത്ര സങ്കീർന്നമായി വ്യാഖ്യാനിച്ചാലും കേരളീയത എന്നത് ഉറച്ച വൈകാരിക ബോധം തന്നെയാണ്. വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ ദേശീയ മലയാളീ ഹിന്ദു കണ്‍വെൻഷൻ, ക്നാനായ ദേശീയ കണ്‍വെൻഷൻ തുടങ്ങിയവ  ഈ കാഴ്ചപ്പാട് ഒന്നുകുടി ഉറപ്പിക്കുന്നു. ഭാഷയോടും കലകളോടും സംസ്കാരത്തോടും ഇവർ കാണിക്കുന്ന ആഭിമുഖ്യം പ്രവാസി മലയാളിയിൽ ഉറച്ച കേരളീയത വിളിച്ചോതുന്നു - കേരളീയതയുടെ അടയാളങ്ങളായി ആവര്ത്തിച്ചു അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വള്ളം കളിയുടെയും കഥകളിയുടെയും  മോഹിനിയാട്ടത്തിന്റെയും വരകളും ചിത്രങ്ങളും അറപ്പുളവാക്കുന്നുവെങ്കിലും.

മാറുന്ന രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥ

തെരഞ്ഞെടുപ്പു കഴിഞ്ഞു - താൻ അധകൃതരുടെയും ദരിദ്രരുടെയും കുടെയാണ് എന്ന് ഉറക്കെ
പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നരേന്ദ്ര മോഡി പ്രധാന മന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റു. എന്നാൽ RSS  ന്റെ 
ചരിത്ര പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യമായ രാമരാജ്യം  സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന് 
പിന്മാരാനാവുമോ ? സത്യത്തിൽ അതിനായി RSS , അതായതു ഇന്നത്തെ സംഘ പരിവാര് മോഡിയെ അധികാര ആരോഹണം നടത്തിയതല്ലേ ? എന്നാൽ ആ ഹിന്ദു രാജ്യ സ്ഥാപനം ഏതു 
തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കും? മറ്റു മത ന്യുനപക്ഷങ്ങളെ പുറത്താക്കി കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഹിന്ദു രാജ്യം അസാധ്യമാണ് . ആഗോള മുതലാളിത്തത്തിന്റെയും ( corporate  multi  nationals  ) സവർണ്ണ 
 ഫസ്സിസ്സതിന്റെയും പിന്ബലത്ത്തോടെ അവര്ക്ക് കഴിയുകയെന്താണ്? മറ്റു മത ന്യുനപക്ഷങ്ങളെ നിലനിരുത്തികൊണ്ട് തന്നെ, ആവരുതെ ജാതിപരവും ലിംഗ പരവുമായ സ്വത്വ ങ്ങളെയെല്ലാം പരിമിതപ്പെടുതിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഹിന്ദു രാജ്യം സാധ്യമാണ് - ഒരുപക്ഷെ അത് മാത്രമേ സാധ്യമായുല്ല്. എത്ര അപകടപരമാണ് എന്നോര്ക്കുക അത് . എന്നാൽ Dr  ഡി ബാബു പോൾ  മോഡിയുടെ തുടക്കം എന്നാ ചെറു ലേഖന ത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത് അത്ര ആശങ്കപ്പെടെണ്ടതില്ല എന്നാണ് .അപ്പോൾ ചിന്താ പരമായും നാമിന്നൊരു വഴിത്തിരിവിലാണ്. ഏത് വഴി തിരിയും എന്നത് മോഡിയുടെ അടുത്ത രണ്ടു വർഷത്തെ ഭരണം തീരുമാനിക്കും. ഏതൊരു മുതലാളിത്ത  വ്യവസ്ഥക്കും അഭിവൃധിപ്പെടാൻ പാർശ്വ വ ൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗം ജനത ആവശ്യമാണ് - ഇല്ലെങ്കിൽ അത് സൃഷ്ട്ടിചെടുക്കപ്പെടും.

അടുത്ത രണ്ടു വർഷങ്ങളിൽ, അടിച്ചമര്ത്തപ്പെടുന്ന സ്വത്വങ്ങളുടെയും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന "അരികു ജീവിതങ്ങളുടെയും" വെറുപ്പും പ്രതിഷേധവും ആം ആദ്മി പോലുള്ള പാർട്ടികൾക്ക് പുനര് ജനി നല്കി ക്കൂടാ എന്നില്ല. അവ വിമോചന പ്രസ്ഥാനങ്ങലുടെയോ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയോ രൂപത്തിൽ  ഉയര്ത്തെഴുന്നെറ്റെക്കാം.

3 comments:

 1. അജിത്‌ - ലേഖനത്തിന് ഉദ്ദേശം വേണംന്നുണ്ടോ? എന്റെ ആശങ്കകൾ മാത്രം !!!!

  ReplyDelete
 2. അടുത്ത രണ്ടു വർഷങ്ങളിൽ, അടിച്ചമര്ത്തപ്പെടുന്ന
  സ്വത്വങ്ങളുടെയും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന "അരികു ജീവിതങ്ങളുടെയും"
  വെറുപ്പും പ്രതിഷേധവും ആം ആദ്മി പോലുള്ള പാർട്ടികൾക്ക് പുനര് ജനി നല്കി
  ക്കൂടാ എന്നില്ല. അവ വിമോചന പ്രസ്ഥാനങ്ങലുടെയോ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയോ
  രൂപത്തിൽ ഉയര്ത്തെഴുന്നെറ്റെക്കാം.

  ReplyDelete

Subscribe